Nancy says, “I’ve got

Those Blue Dog votes.” Steny says,

“No you don’t, Nancy.”